PROFIL SPOLOČNOSTI

Dovoľte mi predstaviť Vám stavebnú firmu ASTA spol. s r.o. a súčasne Vám ponúknuť jej výrobný potenciál pre realizáciu Vašich investičných zámerov.

Spoločnosť ASTA vznikla v roku 1992 a dva roky podnikala na živnostenské oprávnenie. V roku 1993 sa pretransformovala na spoločnosť s r.o.  Jej každoročný dynamický rozvoj znamená, že firma sa dobre etablovala na stavebnom trhu a zaradila sa medzi existujúce firmy v regióne.

Hlavným predmetom činnosti firmy je stavebná výroba vo forme vyššej dodávky. Podľa požiadaviek investora sme schopný zastrešiť celý proces výstavby od investičného zámeru cez projektovú prípravu, inžinierske práce až po finálnu realizáciu stavby na kľúč. Vlastnými kapacitami realizujeme stavebno – montážne práce HSV a nosné práce PSV. V súčasnosti firma svojimi pracovníkmi zabezpečuje práce murárske, tesárske, železiarske , z remesiel realizuje svojimi kapacitami ZTI, ústredné kúrenie, elektromontážne práce, zámočnícke práce, maliarske práce, stolárske práce, Strojné vybavenie firmy hlavne dopravnou a kopacou technikou predpokladá zvládnutie aj náročných stavieb.

Spoločnosť ASTA realizuje výstavbu v regióne Stredoslovenského kraja. Predmetom činnosti je komplexná dodávka stavebných objektov v oblasti pozemného staviteľstva. Podstatnú časť programu spoločnosti predstavujú najmä tieto druhy stavebných činností.

Bytové domy

Výstavbe bytov sa venujeme od roku 1997, ihneď po zriadení ŠFRB, ktorý začal podporovať výstavbu bytov pre Obce a Mestá. Od roku 1997 do roku 2011 naša spoločnosť realizovala vo Zvolenskom a Detvianskom okrese 273 bytov v  bytových domoch a 53 zrekonštruovaných bytov. Byty sme postavili pre Obce: Zvolenská Slatina, Stožok, Vígľaš, Kriváň a Mestá: Detva a Hriňová.

Rodinné domy

Výstavba rodinných domov nie je hlavnou činnosťou spoločnosti ale citlivo dopĺňa výrobný program a zároveň je barometrom kvality realizovaných stavebných prác. 28 rodinných domov postavila spoločnosť vo Zvolenskej Slatine a ďalšie v okolitých obciach.

Objekty občianskej výstavby

ASTA v tejto činnosti stavebnej výroby postavila a zrekonštruovala mnoho administratívnych a sociálnych priestorov, predajní ale postavila aj také objekty ako sú Kláštor bosých Karmelitánok v Detve, Tlačiarne vo Zvolene, kostol v Obci Vígľaš, domy dôchodcov vo Zvolenskej Slatine, v Očovej, ďalej športový areál v Stožku, rekonštruovala Základné školy vo Zvolenskej Slatine a Vígľaši, neopomenutia hodná je aj sieť predajní EDUSCHO  ale aj rekonštrukcia oddelení pre Nemocnicu Zvolen.

Výrobné objekty

Tomuto segmentu sa spoločnosť venuje od svojho založenia a po obdobie  20-tich  rokov postavila výrobné objekty ako sú: Bryndziareň a syráreň vo Zvolenskej Slatine, predajňa a výrobná hala spoločnosti MERCEDES BENZ vo Zvolene, výrobné priestory pre BETAMONT Zvolen, dojáreň pre Družstvo vo Zvolenskje Slatine, maštale pre ustajnenie dobytka pre Družstvo Lieskovec, Očová, Dúbravy. Je možné sa pochváliť aj takými stavbami

ako sú  Centrálny tepelný Zdroj 9 MW na Biomasu pre Mesto Detva, Bioplynovú stanicu  1 MW pre AGROSEV Detva, alebo aj Bioplynovú stanicu na farme Želobudza.

Inžinierske stavby

Súčasťou budovania občianskych a priemyselných budov je vybudovanie aj inžinierskych sietí. Preto má spoločnosť skúsenosti s budovaním  kanalizácií, vodovodov, prístupových ciest a chodníkov pre tieto stavby,  ale aj budovaním stavieb z fondov Europskej Únie, hlavne z programu  Revitalizácie sídel  a Program  LEADER, kde sa budovali parky, chodníky, zastávky, ihriská, cesty. Medzi väčšie stavby v tomto segmente patrí kanalizácia pre splaškové a dažďové vody pre park Vígľaš, Rekonštrukcia tepelných rozvodov v meste Detva, kanalizácia pre Obec Kriváň, výstavba miestnych komunikácií pre Obec Stožok a Klokoč.

Dopravná technika

Medzi aktíva spoločnosti patrí aj vybavenie dopravnou technikou. Spoločnosť vlastní kopacie mechanizmy  UDS a rýpadlá-nakladače, dopravné vozidlá T-815sklápače, zdvíhaciu techniku žeriav 20t a 8t, Vežový žeriav pre výškové stavby MB 1000.1, zdvíhaciu a manipulačnú techniku. Uvedené mechanizmy využívame predovšetkým pri realizácií našich stavieb, ale vykonávame aj externé služby v tomto smere. Spoločnosť má  vo vlastníctve aj svoju pílu na porez gulatiny, a stolársku dielňu, ktorá zabezpečuje práce PSV pre naše stavby, ale aj realizáciu striech pre objednávateľov.

Vízia spoločnosti

Naša spoločnosť sa zaoberá výlučne stavebnou výrobou a v tom chce aj pokračovať. V budúcnosti sa bude spoločnosť venovať výstavbe vlastných bytov na komerčné a nájomné účely, ale aj výstavbou  nájomných bytov pre Obce a Mestá s programu ŠFRB. Našim stálym partnerom po dobu 20 tich rokov boli Obce aj Mestá v  našom regióne a v tejto spolupráci chceme aj naďalej pokračovať. Chceme ponúknuť aj naše skúsenosti s výstavby bioplynových staníc pre nových investorov, nakoľko tento segment stavebnej výroby bude naberať na dynamike

V súčasnej dobe spoločnosť zamestnáva  65 stálych pracovníkov v profesnej skladbe, potrebnej  pre realizáciu kompletných stavebných prác. Spoločnosť však pružne reaguje na potrebu stavebných kapacít , ktoré rozširuje podľa potreby svojich odberateľov s jediným cieľom – spokojný zákazník je základom prosperovania firmy.